Treść główna

Polityka prywatności

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Operatorem Serwisu: https://kobo-energy.pl/   jest KOBO Energy sp. z o.o. z siedzibą w Oławie, ul. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 48A, 55-200 OŁAWA, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 9121939465, REGON 524266590 Dane kontaktowe Operatora Serwisu oraz Administratora Danych Osobowych:

  Adres do korespondencji: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 48A, 55-200 Oława

  e-mail: biuro@kobo-energy.pl
  telefon: +48 792 017 612
 2. Serwis https://kobo-energy.pl wykonuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach oraz podejmowanych przez nich czynnościach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie podane dane poprzez e-mail, formularz kontaktowy;
 • zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
 • automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 1. Administratorem Danych  Osobowych  (ADO)  przekazywanych  przez  Państwa  na  stronie https:/kobo-energy.pl   jest KOBO Energy sp. z o.o. z siedzibą w Oławie, ul Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 48A, 55-200 Oława, NIP 9121939465, REGON 524266590.  
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
 • związanych ze  świadczeniem  usług  drogą  elektroniczną  w  zakresie  udostępniania Użytkownikom  treści  i  funkcjonalności  dostępnych  w  Serwisie – podstawą  prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oraz uzasadniony interes administratora  (art. 6 ust. 1 lit. b  i lit. f RODO),
 • marketingowych;
 • kontaktu i zawarcia umowy;
 • odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym;
 • akcji promocyjnych i konkursów;
 • analitycznych i  statystycznych  Administratora – podstawą  prawną  przetwarzania  jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie praw Administratora.
 • umożliwienia Użytkownikowi zgłoszenia awarii lub zapotrzebowania na serwis;
 • profilowania – wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji; zainteresowań, wiarygodności;
 • podatkowych oraz innych wymaganych przez prawo;
 • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 1. Za pośrednictwem strony internetowej https://kobo-energy.pl Administrator zbiera i przetwarza dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostarczania usług użytkownikom oraz do zarządzania tymi stronami, a także do analizowania skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych. Przykładowe dane osobowe przetwarzane przez administratora: imię i nazwisko, , e-mail, numer telefonu, lokalizacja, adres zamieszkania, dane urządzenia.
 2. Niepodanie wskazanych danych  osobowych  oznacza  rezygnację  z procesów,  którym podlegają formularz kontaktowy oraz e-mail, formularz aplikacyjny w zakładce kariera, a także formularz zgłoszenia przeglądu i zgłoszenia awarii.
 3. Dane osobowe podane podczas wypełnienia formularza kontaktowego lub za pośrednictwem e-mail, a także w formularzu bezpłatnej wyceny są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. W przypadku braku nawiązania współpracy oraz czytelnego zamknięcia rozmów ze strony osoby udostępniającej dane, zostaną one usunięte:
  –  z roboczych baz systemowych – niezwłocznie;
  –  z kopii bezpieczeństwa – w terminie 30 dni.

  W przypadku gdy zajdzie taka konieczność, przetwarzanie danych po zakończeniu kontaktu będzie możliwe jedynie ze względu na usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub też z konieczności zachowania danych ze względu na potrzebę obrony praw Administratora.
 4. W przypadku skorzystania z usług oferowanych przez Administratora Danych Osobowych – dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. W przypadku korzystania przez Użytkownika z serwisów gwarancyjnych urządzeń, dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania gwarancji i wykonywania serwisów. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być nadal przetwarzane w celach statystycznych. Dane przetwarzane są dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 5. Dane przetwarzane w celach marketingowych oraz handlowych na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości e-mail albo korespondencji pocztowej – zgodnie z podanymi powyżej danymi kontaktowymi.
 6. Dane pozyskane w związku z procesem rekrutacji, przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji, a jeśli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w dalszych rekrutacjach to nie dłużej niż kolejne 18 miesięcy. W przypadku konieczności obrony swoich praw Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dłużej, przez czas trwania ewentualnych sporów sądowych , albo do czasu przedawnienia roszczeń.
 7. Dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem reklamacji przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej. Reklamacje mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
 8. Dane pozyskane w wyniku zgłoszenia przeglądu lub zgłoszenia awarii przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń tytułu wykonania przeglądu lub usunięcia awarii, a po upływie tego okresu mogą być archiwizowane i wykorzystywane w celach statystycznych.
 9. Treść korespondencji może podlegać    Użytkownik  ma  prawo  domagania  się przedstawienia historii korespondencji, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora (art 6 ust.1 lit. f RODO).
 10. Dane pozyskane w  ramach  serwisu  w  formularzu  kontaktowym  lub  przesłane  na  adres e-mail podany na stronie traktowane są jako poufne, są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Z wyjątkiem danych przekazywanych:
 • podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym również w związku z funkcjonalnościami Serwisu;
 • w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne;
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzie zabezpieczające Serwis oraz narzędzie do analizy statystyk (Google Analystics).
 1. Dane osobowe pozyskane podczas akcji promocyjnych oraz konkursów przetwarzane będą zgodnie z informacjami zawartymi w osobnym regulaminie, co do zasady przez czas trwania akcji promocyjnej, następnie przez czas niezbędny aby wykonać obowiązek prawny zawarty w przepisach podatkowych oraz w przypadku konieczności obrony praw Administratora, przez okres niezbędny nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń.
 2. Administrator analizuje dane osobowe, historię przeglądania Serwisu, , historię aktywności na swoich profilach i grupach w social mediach na platformach. Przedmiotowa analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawcę danych usług. Analiza danych nie wywołuje wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na Państwa sytuację, w tym państwa prawa lub wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji odbiorców w celu dostosowania do tych preferencji tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów. Administrator może kierować do Państwa dedykowane i spersonalizowane oferty za pośrednictwem zindywidualizowanej korespondencji e-mailowej, pocztowej lub internetowej na własnych lub zewnętrznych kanałach komunikacji.
 3. Niemniej jednak Administrator informuje, że mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania, które mogłoby mieć to wpływ na Państwa prawa i obowiązki.
 4. W sytuacji gdy administrator w oparciu o profilowanie będzie miał na celu podejmowanie w pełni zautomatyzowanych decyzji, wywołujących prawne lub podobnie istotne skutki wobec Państwa w pierwszej kolejności wystąpi on z prośbą o wyrażenie zgody na takie działania.
 5. Administrator współpracuje z podmiotami, które posiadają swoje siedziby na terenie EOG. Niemniej jednak z uwagi na korzystanie z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym takich jak Meta Platforms Technologies, LLC, Google Ireland Limited, może powodować, że Państwa dane osobowe będą przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych. W takiej sytuacji stosowane są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.
 6. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Państwa odwiedzin strony, czas, jaki Użytkownik spędził na stronie, dane demograficzne . W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Użytkownik w ramach ustawień plików cookies może zadecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie wskazanych danych, czy nie.
 7. Administrator korzysta z narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. Użytkownik w ramach ustawień plików cookies może zadecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie wskazanych danych, czy nie.
 8. Administrator może wykorzystywać narzędzie Google Tag Manager w celu kontrolowania kampanii reklamowych i tego, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager. Użytkownik w ramach ustawień plików cookies może zadecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie wskazanych danych, czy nie.
 9. Administrator może korzystać z narzędzi marketingowych, takich jak Pixel Meta, w celu kierowania do Użytkowników spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. W tym celu wykorzystywane są pliki firmy META. Użytkownik w ramach ustawień plików cookies może zadecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie wskazanych  danych, czy nie.
 10. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn.

  Administrator zachęca do zapoznania się z postanowieniami polityk prywatności każdego z dostawców o zasięgu międzynarodowym.

II. Uprawnienia Użytkownika

1.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawa, które uregulowane zostały w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w art. 15-22:

 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od  Administratora  potwierdzenia,  czy  przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art.17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator  ma  obowiązek  bez  zbędnej  zwłoki  usunąć  dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  – osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  – dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  – dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  – Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 2 RODO) – Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

III Logi serwera

 1. W celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług, logowaniu w warstwie serwerowej podlegają informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników.
 2. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL. Ponadto, zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP i/lub HTTPS;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce Użytkownika;
 • informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

IV. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług, w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami Polityki Prywatności oraz dobrymi obyczajami.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Polityki Prywatności, z dobrymi obyczajami, w celu obejścia prawa lub innych działań niezgodnych z przepisami.
 3. Za wszelkie skutki, wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego, z powodu podania błędnych lub nieprawdziwych danych, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

V. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo zablokować dostęp do Serwisu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikowi korzystanie z usług.
 3. Użytkownicy mogą kierować wszelkie uwagi, sugestie i pytania na adres: biuro@kobo-energy.pl.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona poprzez akceptację oświadczenia w Serwisie lub za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyrażenie zgody w Serwisie i ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: KOBO Energy sp. z o.o. z siedzibą w Oławie, ul Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 48A, 55-200 Oława, NIP 9121939465, REGON 364027280.  
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów reklamowych, w szczególności w sieci Google (profilowanie);
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika.
 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Istnieje możliwość blokowania plików cookies za pomocą zmiany ustawień, dotyczących plików cookies, w przeglądarce internetowej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że może to wpłynąć negatywnie na wygodę korzystania z odwiedzanej strony internetowej lub spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług, w szczególności wymagających logowania.
 3. Pliki cookies, zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 5. Użytkownik może zmieniać ustawienia dotyczące plików cookies w każdym czasie , również poprzez blokadę automatycznej obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej pod linkami:
  – przeglądarka Firefox;
  – przeglądarka Chrome;
  – przeglądarka Microsoft Edge;
  – przeglądarka Opera;
  – przeglądarka Safari.
 6. Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn.

  Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

  Administrator korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525 Irlandia, która następnie transferuje dane do Meta Platforms, Inc. z siedzibą w One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. Działania w tym zakresie podejmowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i statystyce. W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań  Użytkowników w serwisie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na indentyfikację.

  Korzystamy z narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych.

  Google Ireland Limited i Google LLC, a także Meta Platforms Ireland Limited i Meta Platforms, Inc. stają się również współadministratorami danych osobowych użytkowników w razie kliknięcia przez użytkownika we wtyczkę tych dostawców zamieszczoną na naszej stronie internetowej (np. przycisk „Lubię to”, logo Facebook, logo YouTube) oraz interakcji z naszymi profilami w mediach społecznościowych.

Wtyczki

 1. Strona internetowa zawiera wtyczkę do serwisu społecznościowego Facebook, YouTube, Instagram i LinkedIn.
 2. Wtyczki oznaczone są logami Facebooka, Instagrama, YouTube, LinkedIn.
 3. Plugin ten bezpośrednio połączony z profilem Właściciela na serwerach Facebooka, Instagrama lub YouTube oraz Linkedin. Media te mogą wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.

Fanpage na Facebooku

Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu Facebook jest KOBO Energy sp. z o.o. z siedzibą w Oławie, ul. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 48A, 55-200 OŁAWA, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 9121939465, REGON 524266590.

Administrator w ustawieniach reklam kieruje swoje treści do osób, które interesują się tematyką związaną z: instalacjami elektrycznymi, fotowoltaicznymi, urządzeniami do sterowania, budową domów, instalacjami związanymi z magazynami energii, domową elektrownią wiatrową, czy remontami, a informacje te dobrowolnie zawarły na swoim profilu osobistym. Administrator Danych Osobowych wprowadził restrykcyjny filtr wulgaryzmów oraz zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, których treści uzna za obraźliwe wobec osób fizycznych. Administrator Danych Osobowych umożliwia ze sobą kontakt za pośrednictwem aplikacji Messenger – odbywa się to zgodnie z wolą osoby fizycznej, która dobrowolnie wyśle wiadomość.

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Administrator strony internetowej – https://kobo-energy.pl  – KOBO Energy sp. z o.o. z siedzibą w Oławie, ul. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 48A, 55-200 OŁAWA, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 9121939465, REGON 524266590 oświadcza, iż w związku z publicznym charakterem Internetu, korzystanie z niego może wiązać się z zagrożeniami.

Przepis art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), nakłada na Administratora obowiązek poinformowania o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Administrator wskazuje podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet:

 • złośliwe oprogramowanie, a więc różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, do których można zaliczyć: wirusy, robaki, trojany i inne;
 • programy szpiegujące, czyli programy, których działanie polega na śledzeniu działań użytkownika w sieci, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody;
 • spam, czyli niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców;
 • próby wyłudzania poufnych danych osobowych lub informacji osobistych przez podszywanie się pod instytucję lub osobę godną zaufania;
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika.

Wskazane powyżej zagrożenia są potencjalne. Jednak pomimo stosowania przez Administratora wszelkich środków zabezpieczających przed działaniem osób trzecich istnieje ryzyko ich wystąpienia.

Użytkownik, chcąc uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizować.

Poniżej Administrator wskazuje inne sposoby zapewniające ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną, którymi są także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall)
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 • czytanie informacji podczas instalacji aplikacji, a także ich licencji;
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym;
 • szyfrowanie transmisji danych;
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
Szybki kontakt Zamów ofertę